Användarvillkor för MediMatcher

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkoren”) gäller MediMatcher-nättjänsten (nedan kallad ”Tjänsten”) som tillhandahålls via Medetter Oy:s (nedan kallad ”Tjänsteleverantör”) datanätverk. Tjänsten är en rekryteringstjänst riktad till hälso- och sjukvårdssektorn och levereras via ett informationsnät. Tjänsten är avsedd att användas av både arbetsgivare och arbetssökande.

Användaren av tjänsten (nedan kallad ”Användaren”) måste läsa dessa Användarvillkor noggrant innan hen använder Tjänsten. De gällande Användarvillkoren finns på Tjänstens webbplats (https://www.medimatcher.se). När man skapar en inloggning på Tjänsten är det en indikation på att Användaren godkänner dessa Användarvillkor och åtar sig att följa dem när hen använder Tjänsten. I det här fallet skapas ett avtal mellan Tjänsteleverantören och Användaren i enlighet med dessa Användarvillkor.

När ett separat serviceavtal för användningen av Tjänsten har ingåtts mellan Användaren och Tjänsteleverantören, eller om Användaren har accepterat ett separat erbjudande om användning av Tjänsten från Tjänsteleverantören som innehåller villkor som skiljer sig från dessa Användarvillkor, gäller villkoren i det serviceavtalet eller erbjudandet. I dessa fall kompletterar dessa Användarvillkor de avtalade separat.

2. Användning av tjänsten

Med Användare avses en fullfjädrad fysisk person eller en juridisk person som har registrerats i företags- eller gemenskapsregistret som har fått inloggningskoder för Tjänsten från Tjänsteleverantören. Användaren kommer att få inloggningskoder när Tjänsteleverantören accepterar inloggningar som skapats av Användaren på Tjänsten.

Informationen som tillhandahålls av Användaren till Tjänsteleverantören måste vara korrekt och uppdaterad. De personuppgifter som ges av Användaren måste vara Användarens egen. Det är förbjudet att ange eller använda felaktig användarinformation när man loggar in på Tjänsten. Användaren bekräftar att hen har gett rätt information när hen skapar inloggningar till Tjänsten. Inloggningar är användarspecifika.

Behörighet till Tjänsten kan inte överföras. Det är förbjudet att överföra och avslöja användarspecifika inloggningar till en annan för användning av Tjänsten. Inloggningar ska hanteras med försiktighet.

Tjänsteleverantören har rätt att återkalla eller neka Användaren rätten att använda Tjänsten om Användaren inte har följt dessa Användarvillkor i sin kundrelation.

Tjänsten och dess innehåll tillhör Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ger Användaren en begränsad och återkallelig rätt att använda Tjänsten och dess innehåll. Tjänsteleverantören ger Användaren rätt att visa, redigera, ladda ner, skriva ut och lagra information om Tjänsten endast för Användarens egna, personliga eller företagsspecifika och icke-kommersiella syfte.

Att bevilja en begränsad behörighet innebär inte överföring av äganderätt till Tjänsten och dess innehåll. Tjänsteleverantören ger inte Användaren äganderätt till Tjänsten eller dess innehåll.

Tillgång till Tjänsten är begränsad enligt följande:

(1) Tjänstens innehåll får inte modifieras på något sätt eller kopieras eller visas offentligt, visas eller distribueras eller på annat sätt användas för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören;

(2) Rättigheterna till innehållet i Tjänsten, inklusive upphovsrätt, tillhör Tjänsteleverantören. Kopiering av data till en annan server eller plats för publicering, reproduktion eller distribution är uttryckligen förbjuden;

(3) Tjänsteleverantören ger endast Användaren de rättigheter som nämns i Användarvillkoren. De rättigheter och begränsningar som nämns i Användarvillkoren gäller också för kundkommunikation mellan Tjänsteleverantören och Användaren, såsom ett nyhetsbrev som skickas via e-post;

(4) Användaren måste behålla alla relevanta kopior av allt innehåll och utskrifter som laddats ner från Tjänsten. Innehållet omfattar upphovsrätt och andra rättighetsmeddelanden.

3. Förändringar

Man kan anse att Användaren har informerats om förändringen då informationen om förändringen har varit tydligt synlig för hen i Tjänsten. Användaren kan informeras om förändringen också till hens e-postadress eller telefonnummer.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst, av vilken orsak som helst och utan förhandsmeddelande eller ersättnings- och skadeståndsskyldighet:

  • ändra Tjänstens utseende, innehåll och funktioner;
  • korrigera fel och brister som har uppstått i Tjänsten;
  • ta ur bruk delar av Tjänsten, såsom Tjänstens funktioner;
  • radera från Tjänsten vilket som helst innehåll producerat av Användaren;
  • begränsa användningen av Tjänsten;
  • avbryta Tjänsten delvis eller helt.

Tjänsteleverantören strävar ändå efter att i rimlig tid i förväg meddela Användaren om väsentliga förändringar, borttagningar, begränsningar och avbrott som har en betydande påverkan på användningen av Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att förändra Användarvillkoren när som helst. Förändringarna i Användarvillkoren träder i kraft när Användaren har meddelats om dem. Användaren visar att hen godkänner de ändrade Användarvillkoren genom att fortsätta använda Tjänsten efter meddelandet.

Tjänsteleverantören har rätt att förändra det avtalade priset på Tjänsten när som helst. Tjänsteleverantören meddelar Användaren om prisförändringarna via e-post eller telefon senast 30 dagar innan förändringarna träder i kraft.

Tjänsteleverantören har rätt att förändra Användarens avgiftsfria användningsrätt till Tjänsten till avgiftsbelagd när som helst. Tjänsteleverantören meddelar Användaren om att användningsrätten förändras till avgiftsbelagd via e-post eller telefon senast 30 dagar innan förändringarna träder i kraft.

Tjänsteleverantören har rätt att ta ut en separat faktureringsavgift för debitering via faktura.

Tjänsteleverantören har rätt att avsluta Användarens användningsrätt till Tjänsten omedelbart utan förhandsmeddelande och ersättningsskyldighet ifall Användaren har brutit mot dessa Användarvillkor.

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta Tjänsten när som helst. Tjänsteleverantören strävar ändå efter att meddela Användaren om upphörandet i rimlig tid före upphörandet.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst överföra de rättigheter och skyldigheter som har angetts i dessa Användarvillkor till en tredje part så att en annan aktör än Medetter Oy blir den nya Tjänsteleverantören. En sådan situation kan uppstå till exempel om Tjänsten eller en del av den säljs eller på ett annat sätt överförs till en annan näringsidkare.

4. Ansvar

Tjänsteleverantören garanterar inte att webbsidorna fungerar utan avbrott och fel. Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som förorsakas av användning eller förhindrad användning av Tjänstens webbsidor eller elektroniska tjänster eller skador relaterade till dessa. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förändringarna i eller försvinnandet av uppgifterna levererade till Tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för material som är producerat eller publicerat av en tredje part och som Tjänstens webbsidor eventuellt innehåller en länk till. Tjänsteleverantörens maximiansvar är ändå alltid högst 10 % av tjänstens årspris.

Användaren ansvarar för att uppgifterna hen laddar upp på sidorna är riktiga och kommer fram. Användaren garanterar och ansvarar för att hen inte laddar upp något olagligt eller osakligt material på sidorna. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att det uppladdade materialet inte innehåller virus eller är på andra sätt skadligt.

5. Force majeure

Skyldigheterna enligt Användarvillkoren är inte bindande för Tjänsteleverantören och Användaren under och i den utsträckning som avtalsenliga skyldigheter inte fullgörs på grund av force majeure (oöverstigligt hinder).

Med force majeure avses en utomstående, oförutsedd och ovanlig händelse oberoende av Tjänsteleverantören och Användaren, vars undvikande och förebyggande av konsekvenser ligger utanför parternas normala kontroll.

En sådan händelse kan till exempel vara krig, allmänt trafikavbrott, avbrott eller störningar i energifördelning, störning i kommunikationssystemet, brand, exceptionellt naturfenomen eller annan motsvarande och ovanlig anledning som inte kan tillskrivas Tjänsteleverantören eller Användaren.

6. Dataskydd och datasäkerhet

Tjänsteleverantören lagrar de personuppgifter som Användaren har matat in i Tjänsten i personuppgiftsregistret. Medetter Oy fungerar som personuppgiftsansvarig för personuppgiftsregistret. Tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning tillämpas för behandling av personuppgifter samt skydd av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns på Tjänsten (https://www.medimatcher.se). Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar Användaren att hen har läst och accepterat dataskyddsbeskrivningen.

Eftersom inloggningskoderna är användarspecifika får de inte överlämnas eller avslöjas till en tredje part eller hanteras slarvigt på ett sådant sätt att Tjänsten kan med inloggningarna i fråga användas av någon annan än deras Användare. Om inloggningarna hamnar i utomstående händer måste Användaren omedelbart meddela Tjänsteleverantören.

Av säkerhetsskäl har Tjänsteleverantören rätt att när som helst kräva att Användaren ändrar sitt lösenord.

Användarens personuppgifter behandlas konfidentiellt. Tjänsteleverantören har rätt att presentera logotypen för den juridiska personen som är Användaren som en offentlig referens.

Tjänsteleverantören strävar efter att ordna Tjänstens datasäkerhet effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt, samt att förhindra genom adekvata tekniska lösningar att obehöriga kommer åt informationssystemen.

Tjänsteleverantören garanterar inte en fullständig säkerhet för Tjänsten eller den information som skickas eller tas emot genom den. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten eller den information som skickas eller tas emot genom den inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter.

Användaren intygar att hen är medveten om att onlinemiljön och nättjänsterna inte är helt datasäkra. Användaren är ansvarig för korrekt hantering av datasäkerheten i sina egna informationssystem.

7. Tillämplig lag och tvister

På dessa Användarvillkor och den Tjänst som villkoren hänvisar till, eventuella Tjänstespecifika villkor och/eller särskilda villkor samt alla avtal som ingås för Tjänsten tillämpas finsk lagstiftning. Alla oenigheter och tvister mellan Användaren och Tjänsteleverantören kommer att lösas främst genom förhandlingar.

Om Tjänsteleverantören och Användaren inte når enighet i ömsesidiga förhandlingar, ska tvisten som regel avgöras som första instans i Helsingfors tingsrätt. Undantaget är upphovsrättsliga tvister, där ärendet avgörs som första instans av marknadsdomstolen.

Under vissa förutsättningar kan en konsumentanvändare begära en rekommendation till avgörande från konsumenttvistenämnden (https://kuluttajariita.fi/sv/index.html). Innan konsumenten för ärendet till konsumenttvistenämnden måste konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).