Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för MediMatcher till arbetsgivaren

1. Allmänna uppgifter gällande registret

Personuppgiftsansvarig

Medetter Oy (FO-nummer 2196351-9)

Besöksadress: Pakkahuoneenkatu 15 A 3, 90100 Uleåborg

Telefon: +358 44 2772 554

E-post: info@medimatcher.fi

Registrets namn

MediMatcher Finland

De registrerade

I registret sparas uppgifter om:

 • Kontaktpersoner till arbetsgivare som söker arbetstagare via MediMatcher;
 • Arbetssökande som söker jobb via MediMatcher.

2. Rättslig grund för och syftet med behandlingen av personuppgifter

Beroende på syftet med behandlingen av personuppgifterna är grunden för behandlingen av personuppgifterna den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelser, ett berättigat intresse hos Medetter Oy som orsakas av kundrelationen mellan Medetter Oy och dess kund, verkställighet av avtalet mellan kunden och Medetter Oy samt kundens samtycke.

Personuppgifterna kan behandlas för följande ändamål:

 • För att producera, erbjuda, analysera, administrera, utveckla, förbättra och skydda webbsidan;
 • För att personifiera webbsidan individuellt, för att göra analyser och statistik om webbsidan, för att förebygga och utreda missbruk;
 • För att skydda rättigheter och/eller egendom anknutna till webbsidan;
 • För att marknadsföra och utföra marknads- och opinionsundersökningar;
 • För att producera, erbjuda, analysera, administrera, utveckla, förbättra och skydda de nuvarande och blivande tjänsterna;
 • För att identifiera kunden och administrera inloggningen och användaruppgifterna;
 • För att inrikta och förmedla information om arbetsplatserna till arbetstagaren;
 • För att inrikta och förmedla information om arbetstagaren till arbetsgivaren;
 • För att upprätthålla kundkontakter samt utföra, analysera, utveckla och följa kommunikation och marknadsföring gällande kundrelationen;
 • För att analysera, gruppera och rapportera kundrelationen samt ändamålen anknutna till utvecklingen av Medetter Oy:s affärsverksamhet;
 • För att samla in och behandla kundfeedback och uppgifter om kundtillfredsställelsen.

3. Registrets datainnehåll

För att ta i bruk och använda MediMatcher behöver man registrera den rekryteringsansvariges förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. På basis av kundrelationen kan personuppgiftsregistret användas för att få information om den prefererade kontaktmetoden och kontaktspråket. Registrets andra uppgifter anknutna till arbetsgivaren kan inte anses vara personuppgifter som anknyter sig till en fysisk person.

4. Registrets uppgiftskällor

Uppgifterna i registret består uteslutande av de uppgifter som kunden har gett Medetter Oy eller som har bildats genom att följa hens användning av Medetter Oy:s tjänster. Kundinformationen kompletteras inte och samlas inte in från andra källor.

5. Lagringstid för personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska endast lagra och behandla personuppgifter så länge som är nödvändigt för det fördefinierade syftet med användningen av personuppgifterna. Personuppgifter lagras i registret minst under kundförhållandet mellan Medetter Oy och kunden, och personuppgifter som har blivit överflödiga raderas med jämna mellanrum i enlighet med personuppgiftsansvariges dataskyddspolicy när den personuppgiftsansvarige inte längre har skäl att behandla och lagra personuppgifter. Upphörandet av kundrelationen bestäms i enlighet med varje serviceavtal.

6. Sedvanligt utlämnande av uppgifter

Utgångspunkten är att de registrerades personuppgifter inte utlämnas för tredje parter för granskning, såvida det inte krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

För underhåll av personuppgiftsregistret används tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Medetter Oy (lagring, förvaring) och som har tillgång till personuppgiftsregistret för att erbjuda och utveckla tjänsten (webbplatsunderhåll, analyser).

Sådana tjänsteleverantörer ska inte ha rätt att se de personuppgifter som finns i registret såvida det inte är absolut nödvändigt för att säkerställa att tjänsten fungerar. Tjänsteleverantörer och deras underordnade är bundna av strikt tystnadsplikt och sekretess.

Personuppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifter överförs inte heller utanför EU/EES-området eller till internationella organisationer.

7. Principer för skydd av personuppgifterna

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt och de är skyddade med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Tillgång till och användning av registret har begränsats till en fördefinierad anställd, yrkesutövare eller samarbetspartner, vars uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. De som behandlar registret har tystnadsplikt. För att få tillgång till systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska medel.

Datanätet och utrustningen för den personuppgiftsansvarige och dess potentiella IT-partner, där registret finns, skyddas av en brandvägg och andra, både tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder.

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter i personuppgiftsregistret och kräva att felaktig information rättas samt att information raderas eller kompletteras.

Den registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs innan återkallelse på basis av samtycket.

Den registrerade har också rätt att i några situationer få tillgång till sina egna uppgifter och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade kan utöva de ovan beskrivna rättigheterna genom att ta kontakt på info@medimatcher.fi.

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om hen anser att hens personuppgifter inte har behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsbeskrivning för MediMatcher till arbetssökanden

1. Allmänna uppgifter gällande registret

Personuppgiftsansvarig

Medetter Oy (FO-nummer 2196351-9)

Besöksadress: Pakkahuoneenkatu 15 A 3, 90100 Uleåborg

Telefon: +358 44 2772 554

E-post: info@medimatcher.fi

Registrets namn

MediMatcher Finland

De registrerade

I registret sparas uppgifter om:

 • Kontaktpersoner till arbetsgivare som söker arbetstagare via MediMatcher;
 • Arbetssökande som söker jobb via MediMatcher.

2. Rättslig grund för och syftet med behandlingen av personuppgifter

Beroende på syftet med behandlingen av personuppgifterna är grunden för behandlingen av personuppgifterna den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelser, ett berättigat intresse hos Medetter Oy som orsakas av kundrelationen mellan Medetter Oy och dess kund, verkställighet av avtalet mellan kunden och Medetter Oy samt kundens samtycke.

Personuppgifterna kan behandlas för följande ändamål:

 • För att producera, erbjuda, analysera, administrera, utveckla, förbättra och skydda webbsidan;
 • För att personifiera webbsidan individuellt, för att göra analyser och statistik om webbsidan, för att förebygga och utreda missbruk;
 • För att skydda rättigheter och/eller egendom anknutna till webbsidan;
 • För att marknadsföra och utföra marknads- och opinionsundersökningar;
 • För att producera, erbjuda, analysera, administrera, utveckla, förbättra och skydda de nuvarande och blivande tjänsterna;
 • För att identifiera kunden och administrera inloggningen och användaruppgifterna;
 • För att inrikta och förmedla information om arbetsplatserna till arbetstagaren;
 • För att inrikta och förmedla information om arbetstagaren till arbetsgivaren;
 • För att upprätthålla kundkontakter samt utföra, analysera, utveckla och följa kommunikation och marknadsföring gällande kundrelationen;
 • För att analysera, gruppera och rapportera kundrelationen samt ändamålen anknutna till utvecklingen av Medetter Oy:s affärsverksamhet;
 • För att samla in och behandla kundfeedback och uppgifter om kundtillfredsställelsen.

3. Registrets datainnehåll

I vilken utsträckning uppgifterna lagras i registret och behandlas av den personuppgiftsansvarige beror på vilka uppgifter arbetssökanden själv bestämmer att leverera. För att ta i bruk och använda MediMatcher behöver man registrera användarnamn, lösenord, förnamn, efternamn, e-postadress och registreringsnummer på JulkiTerhikki. Av dessa uppgifter är endast användarnamnet synligt för andra än den personuppgiftsansvarige och den registrerade själv.

På basis av kundrelationen kan personuppgiftsregistret användas för att få information om den prefererade kontaktmetoden och kontaktspråket.

Personuppgiftsregistret kan därtill innehålla uppgifter om arbetssökandens utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet, intressen som gäller arbetssökning, telefonnummer samt uppgifter om kundfeedback och tillfredsställelse i den utsträckning arbetssökanden har bestämt att leverera uppgifter.

4. Profilering och automatiskt beslutsfattande

Utifrån de inmatade personuppgifterna skapas en profil av arbetssökanden. Information gällande arbetsplatserna riktas och förmedlas till arbetssökanden på basis av profilen. Syftet med profilen är att erbjuda arbetssökanden arbetsplatser som är bäst anpassade efter de angivna kriterierna.

Den information som tillhandahålls av den registrerade kan vara föremål för automatiskt beslutsfattande i syfte att rikta in och vidarebefordra arbetssökanden information om de mest lämpliga jobben för hen.

5. Registrets uppgiftskällor

Uppgifterna i registret består uteslutande av de uppgifter som kunden har gett Medetter Oy eller som har bildats genom att följa hens användning av Medetter Oy:s tjänster. Kundinfomationen kompletteras inte och samlas inte in från andra källor.

6. Lagringstid för personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska endast lagra och behandla personuppgifter så länge som är nödvändigt för det fördefinierade syftet med användningen av personuppgifterna. Personuppgifter lagras i registret minst under kundrelationen mellan Medetter Oy och kunden, och personuppgifter som har blivit överflödiga raderas med jämna mellanrum i enlighet med personuppgiftsansvariges dataskyddspolicy när den personuppgiftsansvarige inte längre har skäl att behandla och lagra personuppgifter. Kundrelationen anses vara avslutad när kunden raderar sitt konto eller två år har gått sedan den senaste inloggningen.

7. Sedvanligt utlämnande av uppgifter

Utgångspunkten är att de registrerades personuppgifter inte utlämnas för tredje parter för granskning, såvida det inte krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

För underhåll av personuppgiftsregistret används tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Medetter Oy (lagring, förvaring) och som har tillgång till personuppgiftsregistret för att leverera och utveckla tjänsten (webbplatsunderhåll, analyser).

Sådana tjänsteleverantörer ska inte ha rätt att se de personuppgifter som finns i registret såvida det inte är absolut nödvändigt för att säkerställa att tjänsten fungerar. Tjänsteleverantörer och deras underordnade är bundna av strikt tystnadsplikt och sekretess.

Personuppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifter överförs inte heller utanför EU/EES-området eller till internationella organisationer.

8. Principer för skydd av personuppgifterna

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt och de är skyddade med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Tillgång till och användning av registret har begränsats till en fördefinierad anställd, yrkesutövare eller samarbetspartner, vars uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. De som behandlar registret har tystnadsplikt. För att få tillgång till systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska medel.

Datanätet och utrustningen för den personuppgiftsansvarige och dess potentiella IT-partner, där registret finns, skyddas av en brandvägg och andra, både tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter i personuppgiftsregistret och kräva att felaktig information rättas samt att information raderas eller kompletteras.

Den registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs innan återkallelse på basis av samtycket.

Den registrerade har också rätt att i några situationer få tillgång till sina egna uppgifter och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade kan utöva de ovan beskrivna rättigheterna genom att ta kontakt på info@medimatcher.fi.

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om hen anser att hens personuppgifter inte har behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Cookie declaration